Waarom deze privacyverklaring?

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd aan welke regels ondernemingen die persoonsgegevens verwerken zich dienen te houden. Omdat Vermeer Sierbestrating persoonsgegevens verwerkt van klanten, personen die contact opnemen en een offerte of informatie aanvragen of bijvoorbeeld sollicitanten en medewerkers, informeert Vermeer Sierbestrating u in deze privacyverklaring hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens die Vermeer Sierbestrating verwerkt

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Vermeer Sierbestrating verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Van sollicitanten / medewerkers / inhuur verwerkt Vermeer Sierbestrating ook bijzondere persoonsgegevens zoals:

 • BSN-nummer
 • Foto’s
 • Beveiligingscamera’s
 • Rijbewijs

Vermeer Sierbestrating verwerkt nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Vermeer Sierbestrating verwerkt ze misschien wel als er dergelijk gevoelige persoonsgegevens in CV’s van sollicitanten staan. Vermeer Sierbestrating doet verder niets met deze gevoelige gegevens. 

Verder heeft Vermeer Sierbestrating niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. 

Met welk doel verwerkt Vermeer Sierbestrating persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van websitebezoekers / klanten / sollicitanten / medewerkers / inhuur met het volgende doel:

 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Een koopovereenkomst te sluiten
 • Goederen en diensten af te leveren
 • Iemand uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek
 • Een arbeidsovereenkomst / overeenkomst van opdracht / payroll overeenkomst te sluiten en goed uit te voeren
 • Controle van rijbevoegdheid
 • Bewaken van terrein / tegengaan diefstal
 • Facturen te versturen en betalingen te verwerken
 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte.

Vermeer Sierbestrating gebruikt persoonsgegevens in beginsel niet voor marketingactiviteiten, tenzij daar vooraf toestemming voor is gegeven.

Hoe lang bewaart Vermeer Sierbestrating persoonsgegevens?

Vermeer Sierbestrating bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 

 • Gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.
 • Komt er wel een overeenkomst tot stand, dan worden persoonsgegevens bewaard zolang dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Nadat de overeenkomst is geëindigd worden persoonsgegevens nog vijf jaar bewaard. 
 • Heeft u bij Vermeer Sierbestrating gesolliciteerd en komt u niet in dienst, dan worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard.
 • Wordt er een arbeidsovereenkomst gesloten, dan worden de gegevens bewaard tot vijf jaar na beëindiging van die arbeidsovereenkomst.
 • Heeft u toestemming gegeven voor marketing uitingen, dan worden uw gegevens bewaard totdat die toestemming wordt ingetrokken.
 • Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder toestemming verstrekt Vermeer Sierbestrating persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien het wettelijk verplicht is om persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Deze derden zijn bijvoorbeeld de boekhouder/accountant, de externe IT-adviseur die alle beveiliging, e-mail, webhosting, cloud e.d. regelt, bedrijfsarts, hrm-consultant die Vermeer Sierbestrating gebruikt, etc. Voor zover noodzakelijk volgens de AVG, sluit Vermeer Sierbestrating verwerkersovereenkomsten met deze derden.

Vermeer Sierbestrating maakt gebruik van marketingtools van buiten de EU, zoals facebook en gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Deze partijen hebben verklaard (zie de Privacy Statements op hun websites) dat zij uw persoonsgegevens adequaat beschermen volgens de regels van de AVG. Vermeer Sierbestrating geeft deze partijen geen toestemming om via Vermeer Sierbestrating verkregen persoonsgegevens te gebruiken voor diensten anders dan waar wij de tools voor gebruiken.

Cookies

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Dit soort cookies gebruikt Vermeer Sierbestrating niet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken. Daarnaast kunt u bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen (recht van overdraagbaarheid). U kunt  een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van toestemming of bezwaar sturen naar administratie@vermeersierbestrating.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Beveiligen van uw persoonsgegevens

Vermeer Sierbestrating neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vermeer Sierbestrating heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vermeer Sierbestrating, dan geeft de AVG u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons